Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Ul. Kopernika 16, tel: 86 216 51 75
Szukaj
Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży
Opublikowany przez Lucyna Stpiczyńska w kategorii Zamówienia publiczne • 2013-02-26 15:07:11
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bursa1.lomza.eta.pl/blog/index.php
________________________________________
Łomża: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.
Numer ogłoszenia: 79114 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży , ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2165175, faks 086 2165175.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
" Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
" III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
" III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
" oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
" aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem II punkt 3 SIWZ oraz odpowiednie załączniki 2a i 2b (kalkulacja cenowa) w zależności, na którą grupę wykonawca składa ofertę. 2. Oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę gdy nie wynika to z w/w. dokumentów.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bursa1.lomza.eta.pl/blog/index.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bursa Szkolna Nr 1 W Łomży Ul. Kopernika 16 - sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Bursa Szkolna Nr 1 W Łomży Ul. Kopernika 16 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ form. oferty
3. Załącznik nr 2a nabiał
4. Załącznik nr 2b mięso
5. Załącznik nr 3 oświadczenie speł. war.
6. Umowa zał. Nr 4 do SIWZ
7. Załącznik nr 5 oświadczenie brak podst wykluczeniaDostęp do informacji nie zawartych w BIP
Opublikowany przez administrator w kategorii Dostęp do informacji • 2012-05-06 03:21:04
Link do strony głównej
Opublikowany przez administrator w kategorii Strona Główna • 2012-05-06 03:15:50
Skład redakcyjny
Opublikowany przez Administrator w kategorii Redakcja • 2012-02-29 20:34:07
Brak danych
Opublikowany przez w kategorii Inne informacje • 2012-02-29 20:33:38
Brak danych
Opublikowany przez w kategorii Przetargi • 2012-02-29 20:32:01
Brak danych
Opublikowany przez Administrator w kategorii Konkursy • 2012-02-29 20:30:50
Majątek bursy
Opublikowany przez Korytkowska Aneta w kategorii Majątek • 2012-02-29 20:29:10
Instrukcja korzystania
Opublikowany przez Administrator w kategorii Instrukcje • 2012-02-29 20:27:32
Informacje podstawowe
Opublikowany przez Administrator w kategorii Struktura organizacyjna • 2012-02-29 20:21:21
Copyright © 2012 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży