Procedury - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży
z dnia 28 maja 2020 roku


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE BURSY SZKOLNEJ NR 1 W ŁOMŻY


PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493),
6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
7. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do organizacji opieki w bursach i internatach z dnia 15 maja 2020 roku.

§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie bursy w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Bursy Szkolnej Nr 1 w ŁOMŻY, wychowanków oraz rodziców i opiekunów prawnych młodzieży przebywającej w placówce.
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARSCoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wychowanków i pracowników bursy, umożliwienie wychowankom bezpiecznego pobytu w placówce.
3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem COVID-19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego opiekun prawny decydując się na pobyt wychowanka w placówce jest zobowiązany wypełnić Oświadczenia stanowiące Załączniki nr 4-6 do niniejszych procedur.


§2


OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ORAZ WYCHOWANKÓW PEŁNOLETNICH

1. Rodzice/opiekunowie prawni oraz pełnoletni wychowankowie są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.
2. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą posłać dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy pozostają w domu oraz stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
3. Rodzic/opiekun prawny deklaruje chęć posłania dziecka do bursy na piśmie, wysyłając drogą elektroniczną skan lub zdjęcie deklaracji pobytu pobranej ze strony internetowej bursy (Załącznik 4) i podpisanej, na adres bursa1.lomza@wp.pl
lub do wicedyrektora bursy na adres anetak.bursa1@gmail.com. Deklarację również można wypełnić na miejscu w placówce. Pełnoletni wychowankowie samodzielnie deklarują chęć zamieszkania w bursie i wypełniają ww. deklarację.
4. Rodzice/opiekunowie prawni oraz pełnoletni wychowankowie są zobowiązani do wypełnienia oświadczeń - co jest warunkiem przyjęcia wychowanka do placówki. Oświadczenia wypełniają w dniu przyjazdu do placówki pozostawiając dokumenty w skrzynce umieszczonej przy wejściu do bursy.
5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do placówki, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic lub pełnoletni wychowanek zobligowany jest do dostarczenia do Bursy zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
6. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zaopatrzenie dziecka w indywidualne osłony nosa i ust oraz rękawiczek jednorazowych do użycia podczas pobytu w bursie.
7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
8. Rodzic/opiekun prawny powierza dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi bursy przed wejściem do placówki - nie wchodzi na teren bursy. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przed wejściem do bursy. Pracownik bursy dokonuje pomiaru temperatury u wychowanka termometrem bezdotykowym.
9. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora i pracowników bursy.


§3


OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

1. Do bursy przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji.
2. Wychowanek ma obowiązek zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na COVID -19 lub podejrzaną o to zakażenie.
3. Wychowanek, który poczuje się źle podczas pobytu w bursie, niezwłocznie zgłasza wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji.
4. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegać tych zasad.
5. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musi z nich korzystać, ma obowiązek stosowania środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych), dezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości 2 m od innych osób.
6. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy. W przypadku takich kontaktów ma obowiązek zachowania odległości 2 m od rozmówcy oraz niepodawania ręki.
7. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum wychodzenie z bursy w czasie wolnym. Każdorazowe wyjście musi być uzgodnione z wychowawcą.
8. Wychowanek ma obowiązek noszenia osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
9. Podczas kaszlu i kichania wychowanek ma obowiązek zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamykanego kosza i umyć ręce.
10. Wychowanek powinien unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
11. Wychowanek ma obowiązek używania jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
12. Wychowanek powinien zachować zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków, używać własnych sztućców i naczyń, myć je z użyciem detergentów. Potrzebę skorzystania z kuchcika wychowanek obowiązany jest zgłosić wychowawcy dyżurnego, który udostępnia pomieszczenie wychowankowi.
13. Wychowanek ma obowiązek utrzymania swojego pokoju w czystości i higienie.
14. Wychowanek powinien wietrzyć swój pokój przynajmniej raz na godzinę.
15. Wychowanek powinien zachować podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju - założyć osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe, wyrzucić je po zużyciu do właściwego kosza z odpadami.
16. Wychowanek zobowiązany jest do utrzymywania czystości rąk - ich częstego mycia wodą z mydłem lub dezynfekowania. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.


§4


HIGIENA , CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Przy wejściu głównym do bursy znajduje się informacja, w której podane są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Przy wejściu głównym w bursie wydzielone jest w miejsce, w którym istnieje możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk oraz dostępna jest informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do bursy.
2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do bursy dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
3. Osoby nie będące wychowankami zamieszkującymi w bursie oraz osoby nie będące pracownikami bursy nie mogą przebywać na terenie placówki. Wszystkie pilne sprawy należy załatwiać telefonicznie.
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to wychowankowie, szczególnie po przyjściu do bursy, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
5. W bursie prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniu kuchcika, parapetów, klawiatur, włączników itp.
6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7. Wszyscy pracownicy bursy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.
9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.


załącznik 1


załącznik 2


załącznik 3Opublikowano: 31.05.2020 r.
cofnij


 
 
ostatnia akualizacja: 26.05.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego